در نشست «کارمون تمومه؟» آقای صادق الحسینی، اقتصاددانی که از آمریکا به ایران برگشته و آقای محمد درویش فعال محیط زیست، به این پرسشِ اساسی پاسخ خواهند داد.