رزیتا نجفی

هر داستانی یک سر نخ دارد!
سر نخ داستان رزیتا خانم هم می رسد به نخ و پارچه های رنگارنگی که به هم دوخته می شوند و قصه زندگی‌ اش را می سازند.

پروین ناصری

هر آدمی داستان خودش را دارد اما بعضی داستان ها در میان تار و پود و لبخند شکل می گیرند!