قصه آدم‌ها

برای تحقق هر طرحی باید کسی باشد که بخواهد نقش خود را ایفا کند.

دسته بندی

ایفا برای کاهش فقر، نابرابری‌های اجتماعی و کمک به مناطق محروم، هرگز در پی راه‌حل‌های موقت و سطحی نبوده است.