روز ملی روستا و عشایر گرامی باد

جامعه روستایی بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی کشور که در آن تعداد کثیری از عوامل انسانی مولد سکونت دارند، محسوب می شود و به لحاظ منابع طبیعی و اقتصادی به عنوان ذخایر استراتژیک کشور در این مناطق وجود دارد که در پیشرفت جامعه و توسعه ملی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.

کارمون تمومه؟

در نشست «کارمون تمومه؟» آقای صادق الحسینی، اقتصاددانی که از آمریکا به ایران برگشته و آقای محمد درویش فعال محیط زیست، به این پرسشِ اساسی پاسخ خواهند داد.

سفر به ایلام

بنیاد ایفا قصد دارد الگوی الگن را با کمک و همراهی فعالان محیط زیست در نقاط مختلف ایران پیاده سازی و تکثیر نماید.