روز ملی روستا و عشایر گرامی باد

جامعه روستایی بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی کشور که در آن تعداد کثیری از عوامل انسانی مولد سکونت دارند، محسوب می شود و به لحاظ منابع طبیعی و اقتصادی به عنوان ذخایر استراتژیک کشور در این مناطق وجود دارد که در پیشرفت جامعه و توسعه ملی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.

کارمون تمومه؟

در نشست «کارمون تمومه؟» آقای صادق الحسینی، اقتصاددانی که از آمریکا به ایران برگشته و آقای محمد درویش فعال محیط زیست، به این پرسشِ اساسی پاسخ خواهند داد.

رزیتا نجفی

هر داستانی یک سر نخ دارد!
سر نخ داستان رزیتا خانم هم می رسد به نخ و پارچه های رنگارنگی که به هم دوخته می شوند و قصه زندگی‌ اش را می سازند.

سفر به ایلام

بنیاد ایفا قصد دارد الگوی الگن را با کمک و همراهی فعالان محیط زیست در نقاط مختلف ایران پیاده سازی و تکثیر نماید.