هر داستانی یک سر نخ دارد!
سر نخ داستان رزیتا خانم هم می رسد به نخ و پارچه های رنگارنگی که به هم دوخته می شوند و قصه زندگی‌ اش را می سازند.