با روشی یکی از راه های تأمین سرمایه برای کسب و کار های خرد و نوپا در کشور های در حال توسعه شناخته شده بیشتر آشنا شوید.