گزارش کمپین همدلی

تیم ایفا با کمک رابطین معتمد و پرتلاض توانسته تعداد ۲۱۹ خانواده را در شهرهای تهران، آبدانان، سنندج، ارومیه و مریوان شناسایی کند واین شناسایی همچنان ادامه دارد.