روز ملی روستا و عشایر گرامی باد

جامعه روستایی بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی کشور که در آن تعداد کثیری از عوامل انسانی مولد سکونت دارند، محسوب می شود و به لحاظ منابع طبیعی و اقتصادی به عنوان ذخایر استراتژیک کشور در این مناطق وجود دارد که در پیشرفت جامعه و توسعه ملی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.

روستا ها چه نقشی در حفظ یا نابودی محیط زیست دارند؟

محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار محسوب می شود و اگر چه موضوع حفاظت از محیط زیست در ابعاد کلان مورد توجه برنامه ریزان و مجریان کشور قرار گرفته اما متاسفانه در ابعاد خرد، به ویژه در مقیاس روستاها- که بخش عظیمی از منابع محیطی را در خود جای داده اند- توجه کمتری شده است.