کارمون تمومه؟

در نشست «کارمون تمومه؟» آقای صادق الحسینی، اقتصاددانی که از آمریکا به ایران برگشته و آقای محمد درویش فعال محیط زیست، به این پرسشِ اساسی پاسخ خواهند داد.

روستا ها چه نقشی در حفظ یا نابودی محیط زیست دارند؟

محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار محسوب می شود و اگر چه موضوع حفاظت از محیط زیست در ابعاد کلان مورد توجه برنامه ریزان و مجریان کشور قرار گرفته اما متاسفانه در ابعاد خرد، به ویژه در مقیاس روستاها- که بخش عظیمی از منابع محیطی را در خود جای داده اند- توجه کمتری شده است.