روز ملی روستا و عشایر گرامی باد

جامعه روستایی بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی کشور که در آن تعداد کثیری از عوامل انسانی مولد سکونت دارند، محسوب می شود و به لحاظ منابع طبیعی و اقتصادی به عنوان ذخایر استراتژیک کشور در این مناطق وجود دارد که در پیشرفت جامعه و توسعه ملی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.

رزیتا نجفی

هر داستانی یک سر نخ دارد!
سر نخ داستان رزیتا خانم هم می رسد به نخ و پارچه های رنگارنگی که به هم دوخته می شوند و قصه زندگی‌ اش را می سازند.

پروین ناصری

هر آدمی داستان خودش را دارد اما بعضی داستان ها در میان تار و پود و لبخند شکل می گیرند!